Reglement

Art. 1 De vereniging draagt de naam Motorcrossvereniging Venlo-
Blerick ( afgekort MCVB )
Op gericht d.d. 19 december 1972.

Art. 2 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Dit geldt ook voor start of trainingsbewijshouders.
Dit moet de voor laatste week van November aangevraagd zijn
of eerder, anders kan de club, de deelname in eerste wedstrijd
niet garanderen.

Art. 3 Doel van de vereniging is : het behartigen van de motorsport
en in het bijzonder de motorcrosssport.
Art. 4 De vereniging tracht dit doel te bereiken door :
A: Het organiseren van wedstrijden in samenwerking met de
M.O.Nederland.
B: Het organiseren van trainingen en onderlinge wedstrijden
zowel voor de jeugd als voor de startbewijshouders en
liefhebbers.
C: Het organiseren van clubkampioenschappen, bijeenkomsten,
vergaderingen e.d.
D: Het handhaven van de reglementen, statuten.

Art. 5 Leden kunnen zijn:
A: Actieve leden, zij die in het bezit zijn van een geldig
startbewijs.
B: Passieve leden, zij die niet deelnemen aan de normale
wekelijkse wedstrijden uitgezonderd veteranencross e.d.
C: Jeugdleden, minicrossers en leden.
D: Steunende leden, zij die de vereniging met werkzaamheden
helpen of op een andere manier steunen.

Art. 6 Men is lid van de vereniging:
Door aanmelding bij een van de leden van het dagelijks bestuur
of algemeen bestuur.
Door de jaarlijkse contributie te voldoen, dit is voor:
Jeugdleden t/m 16 jaar € 75,–
Leden vanaf 17 jaar € 150,–
Steunleden € 50,-
Ereleden en bestuursleden betalen geen contributie.

Art. 7 De secretaris houdt een register ( ledenlijst ) bij van alle leden.

Art. 8 Het lidmaatschap eindigt door:
A: Opzegging.
B: Overlijden.
C: Royement.
D: Contributie schuld.

Art. 9 Van de leden wordt verwacht:
A: Dat ze de belangen van de vereniging en de motorsport in
het algemeen niet schaden.
B: Dat ze zich, hetzij op eigen of door anderen georganiseerde
activiteiten, naar behoren te gedragen en zich aan de ter plaatse
geldende regels houden.
C: Dat ze zich, op trainingen en onderlinge wedstrijden houden
aan de regelementen van de M.O.N.
D: Dat ze de reglementen alsmede de besluiten van het
bestuur naleven.
E: Dat ze met de voorbereiding als met de nazorg van de
georganiseerde activiteiten, met name de wedstrijden van de M.O. N
mee helpen met de werkzaamheden, daar waar in
overleg met het bestuur hulp nodig is.
F: Indien men zich voor de wedstrijd niet afmeld met geldige
redenen, waarom men verhinderd is, zal men deze arbeid op
aanwijzing van de club op een later tijdstip moeten uitvoeren, op
straffe van beëindigen lidmaatschap.
Art. 10 Het bestuur kan met algemene stemmen schorsen of royeren:
de reden hiervoor kunnen zijn: ernstige misdragingen t.a.v. de
eigen of bevriende vereniging of het niet nakomen van de
gemaakte afspraken.

Art. 11 De geldmiddelen der vereniging worden verkregen, door
A: Contributie.
B: Donaties.
C: Schenkingen.
D: Opbrengst wedstrijden.
E: Trainingsgelden.
F: Reclamegelden.

Art. 12a Het algemeen bestuur bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester
en een Secretaris, het kan naar behoefte aangevuld worden
tot zeven personen.
12b Voorzitter, Penningmeester en Secretaris treden op als dagelijks
bestuur.

Art. 13 De voorzitter leidt alle vergaderingen en verdere bijeenkomsten.
Hij regelt met het bestuur alle zaken die de vereniging aangaan
en treed steeds in overleg met het bestuur i.v.m. plaats van
vergadering en maakt met hen samen de agenda op voor de
volgende vergadering.

Art. 14 De secretaris voert alle correspondentie, houdt de notulen bij
van elke vergadering en brengt op de algemene jaarvergadering
verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar.
Art. 15a De penningmeester, is belast met het beheer van de gelden der
vereniging en is voor de kas aansprakelijk, op de algemene
jaarvergadering brengt hij verslag uit.
15b De kascommissie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse controle
en brengt op de jaarvergadering verslag uit. Met de
kascommissie handelt MCVB volgens hun statuten.
15c Na controle van de kas en hun akkoordverklaring wordt de
penningmeester door de ledenvergadering van alle
verantwoordelijkheid ontheven.

Art. 16 De voorzitter wordt door de ledenvergadering uit het bestuur
gekozen, de andere functies worden door het bestuur verdeeld.
Art. 17 Een bestuurslid heeft zitting in het bestuur voor de duur van drie
jaar.
Hierna treedt het bestuurslid af en kan zich weer herkiesbaar
stellen.
Indien er geen tegenkandidaten zijn, kan een bestuurslid dat zich
herkiesbaar stelt, herkozen worden.
Art. 18 Alleen leden van de vereniging kunnen gekozen worden als
bestuurslid, alle leden hebben stemrecht.
Voor een bestuursfunctie is de volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen vereist ( de helft en een )+ lidmaatschap
van minimaal 1 jaar.

Art. 19 Door het bestuur wordt elke jaar een jaarvergadering
uitgeschreven, verder kan het bestuur een buitengewone
ledenvergadering uitschrijven.

Art. 20 Besluiten en beslissingen van de ledenvergadering worden
genomen met de gewone meerderheid van de geldige
uitgebrachte stemmen, bij eventuele staken der stemmen, wordt
een maal opnieuw gestemd.
Daarna wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 21 Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging naar buiten.

Art. 22 De statuten van de vereniging liggen voor alle leden ter inzage
op het secretariaat.

Art. 23 In geval van ontbinding handelt MCVB volgens hun statuten.

Art. 24 De Motorcrossvereniging Venlo Blerick stelt zich niet
aansprakelijk voor het ontstaan van materiële en
personenschade van hun evenementen.

Art. 25 MC Venlo-Blerick is verzekerd volgens een collectieve
verzekering van M.O.Nederland voor
bestuurdersaansprakelijkheid.

Art. 26 Een lid heeft het recht op vrij gebruik van het crosscircuit binnen
de regels van de vereniging.
Het gebruik van het circuit geschiedt geheel op eigen risico.
De trainingsdagen en tijden zijn:
Zomertijd: 1 april tot 1 november.
woensdag 16.00 uur tot 20.00 uur
zaterdag 13.00 uur tot 17.00 uur

Wintertijd: 1 november tot 1 april
zaterdag 13.00 uur tot 17.00 uur
zondag 13.00 uur tot 17.00 uur

Openingstijden kunnen wijzigen i.v.m. invallende duisternis.

Art. 27 Een lid is verplicht de vastgestelde trainingstijden na te
leven, eventuele aangerichte schade aan het circuit te herstellen.
Tijdens de trainingen en wedstrijden de verplichte crosskleding
te dragen.
De verplichte crosskleding bestaat uit een goedgekeurde helm,
een crossbril, een bodyprotector, een crossshirt met lange
mouwen, crosslaarzen, crosshandschoenen en een
crossbroek.
Het is niet toegestaan in het rennerskwartier en op de wegen
rond het circuit te rijden.
Het verversen van olie dient thuis te geschieden.
Het is verplicht om gebruik te maken van een milieumat.
Parkeren op rennerskwartier is toegestaan voor rijders en publiek.

Art. 28 Niet leden betalen voor de training per dag
solo’s € 12,50 jeugd € 7,50
zijspannen en quads zijn uitgesloten van training.

Art. 29 Men dient zich te houden aan de geluidsnormen
van de MON, 94 dB(A) !!
Wij gaan hier direct op controleren en handhaven! Bij handhaving
ontvangt U géén trainingsgeld retour!

Art. 30 Voor het kampioenschap van MON komen alle klassen in
aanmerking.
Voor deze kampioenen uit de vereniging stelt de club een bedrag
van € 250,- beschikbaar.

Art. 31 Start- of Trainingsbewijzen worden pas aangevraagd of
vrijgegeven als het juiste bedrag op bovengenoemde rekening is
gestort.
Contributie moet voor/of tijdens 1e ledenvergadering binnen zijn
anders wordt je niet op de ledenlijst geplaatst.
Uitzondering hierop is mogelijk, met geldige reden in overleg met
het dagelijks bestuur.
Zie ook artikel 8 van dit reglement.

Art. 32 In gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet
beslist het bestuur. Namen en telefoonnummers bestuursleden,
zie contact.