Reglement

Reglement MC Venlo – Blerick dd. 29-01-2020

Art. 1 De vereniging draagt de naam Motorcrossvereniging Venlo - Blerick ( afgekort MCVB )
Op gericht d.d. 19 december 1972.

Art. 2 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Dit geldt ook voor start of trainingsbewijshouders. Dit moet de voor laatste week van november aangevraagd zijn 
of eerder, anders kan de club, de deelname in eerste wedstrijd niet garanderen.

Art. 3 Doel van de vereniging is: het behartigen van de motorsport en in het bijzonder de motorcrosssport.

Art. 4 De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
A: Het organiseren van wedstrijden in samenwerking met de M.O.Nederland.
B: Het organiseren van trainingen en onderlinge wedstrijden zowel voor de jeugd als voor de startbewijshouders en liefhebbers.
C: Het organiseren van clubkampioenschappen, bijeenkomsten, vergaderingen e.d.
D: Het handhaven van de reglementen, statuten.

Art. 5a Leden kunnen zijn:
A: Actieve leden, zij die in het bezit zijn van een geldig startbewijs en trainingsbewijs.
B: Passieve leden, zij die niet deelnemen aan de normale wekelijkse wedstrijden uitgezonderd veteranencross e.d.
C: Jeugdleden, minicrossers en leden. 
D: Steunende leden, zij die de vereniging met werkzaamheden helpen of op een andere manier steunen.

Art. 6 Men is lid van de vereniging:
Door aanmelding bij een van de leden van het dagelijks bestuur of algemeen bestuur.

Door de jaarlijkse contributie te voldoen, dit is voor:
Jeugdleden t/m 16 jaar € 75,–
Leden vanaf 17 jaar € 150,–
Steunleden € 25,-
Ereleden en bestuursleden betalen geen contributie.

Art. 7 De secretaris houdt een register ( ledenlijst ) bij van alle leden.

Art. 8 Het lidmaatschap eindigt door:
A: Opzegging.
B: Overlijden.
C: Royement.
D: Contributie schuld.

Art. 9 Van de leden wordt verwacht:
A: Dat ze de belangen van de vereniging en de motorsport in het algemeen niet schaden.
B: Dat ze zich, hetzij op eigen of door anderen georganiseerde activiteiten, naar behoren te gedragen en zich aan de ter plaatse geldende regels houden.
C: Dat ze zich, op trainingen en onderlinge wedstrijden houden aan de regelementen van de M.O.N.
D: Dat ze de reglementen alsmede de besluiten van het bestuur naleven.
E: Dat actieve leden met de voorbereiding als met de nazorg van de georganiseerde activiteiten, met name de wedstrijden van de M.O.N. mee helpen met de werkzaamheden, daar waar in 
overleg met het bestuur hulp nodig is. 
F: Indien men zich voor de wedstrijd niet afmeld met geldige redenen, waarom men verhinderd is, zal men deze arbeid op aanwijzing van de club op een later tijdstip moeten uitvoeren, op 
straffe van beëindigen lidmaatschap.

Art. 10 Het bestuur kan met algemene stemmen schorsen of royeren: de reden hiervoor kunnen zijn: ernstige misdragingen t.a.v. de eigen of bevriende vereniging of het niet nakomen van de 
gemaakte afspraken.

Art. 11 De geldmiddelen der vereniging worden verkregen, door
A: Contributie.
B: Donaties.
C: Schenkingen.
D: Opbrengst wedstrijden.
E: Trainingsgelden.
F: Reclamegelden.

Art. 12 Het algemeen en dagelijks bestuur bestaat uit 5 personen, het kan naar behoefte aangevuld worden tot zeven personen.

Art. 13 Het dagelijks bestuur leidt alle vergaderingen en verdere bijeenkomsten.

Art. 14 De secretaris voert alle correspondentie, houdt de notulen bij van elke vergadering en brengt op de algemene jaarvergadering verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar.

Art. 15a De penningmeester, is belast met het beheer van de gelden der vereniging en is voor de kas aansprakelijk, op de algemene jaarvergadering brengt hij verslag uit.
15b De kascommissie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse controle en brengt op de jaarvergadering verslag uit. Met de kascommissie handelt MCVB volgens hun statuten.
15c Na controle van de kas en hun akkoordverklaring wordt de penningmeester door de ledenvergadering van alle verantwoordelijkheid ontheven.

Art. 16 Een bestuurslid heeft zitting in het bestuur voor de duur van drie jaar. Hierna treedt het bestuurslid af en kan zich weer herkiesbaar stellen. Indien er geen tegenkandidaten zijn, kan een bestuurslid dat zich herkiesbaar stelt, herkozen worden.

Art. 17 Alleen leden van de vereniging kunnen gekozen worden als bestuurslid, alle leden hebben stemrecht. Voor een bestuursfunctie is de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist ( de helft en een )+ lidmaatschap van minimaal 1 jaar.

Art. 18 Door het bestuur wordt elke jaar een jaarvergadering uitgeschreven, verder kan het bestuur een buitengewone ledenvergadering uitschrijven.

Art. 19 Besluiten en beslissingen van de ledenvergadering worden genomen met de gewone meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen, bij eventuele staken der stemmen, wordt 
een maal opnieuw gestemd. Daarna wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 20 Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging naar buiten.

Art. 21 In geval van ontbinding handelt MCVB volgens hun statuten.

Art. 22 MCVB stelt zich niet aansprakelijk voor het ontstaan van materiële en personenschade van hun evenementen.

Art. 23 MCVB is verzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Art. 24 Een lid heeft het recht op vrij gebruik van het crosscircuit binnen de regels van de vereniging. Het gebruik van het circuit geschiedt geheel op eigen risico.

Datum en openingstijden kunnen wijzigen i.v.m. invallende duisternis.

De trainingsdagen en tijden zijn Zomertijd:
woensdag 16.00 uur tot 20.00 uur 
zaterdag 13.00 uur tot 17.00 uur

Wintertijd:
zaterdag 13.00 uur tot 17.00 uur
zondag 13.00 uur tot 17.00 uur

Art. 25 Een lid is verplicht de vastgestelde trainingstijden na te leven. Tijdens de trainingen en wedstrijden de verplichte crosskleding te dragen.

De verplichte crosskleding bestaat uit een goedgekeurde helm, een crossbril, een bodyprotector, een crossshirt met lange mouwen, crosslaarzen, crosshandschoenen en een 
crossbroek. Het is niet toegestaan in het rennerskwartier en op de wegen 
rond het circuit te rijden. Het verversen van olie dient thuis te geschieden. Het is verplicht om gebruik te maken van een milieumat. Parkeren op rennerskwartier is toegestaan voor rijders.

Art. 26a Niet leden moeten in het bezit zijn van een geldig MON Start- of trainingsbewijs en betalen voor de training per dag solo’s € 15,-- en jeugd € 7,50. Zijspannen en quads zijn uitgesloten van training.
Art. 26b Niet leden, welke niet in het bezit zijn van een geldig MON Start- of trainingsbewijs dienen voor aanvang training een Daglicentie aan te schaffen, kosten € 15,--.

Art. 27 Men dient zich te houden aan de geluidsnormen van de MON, 94 dB(A) !! Wij gaan hier direct op controleren en handhaven! Bij handhaving ontvangt U géén trainingsgeld retour!

Art. 28 Start- of Trainingsbewijzen dienen rijders zelf aan te vragen bij de M.O.N. Startbewijzen worden pas vrijgegeven na betaling van de Contributie.

Art. 29 In gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Opgesteld te Venlo 16-04-2012

 

Laatst bijgewerkt te Venlo 29-01-2020